Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Kobieta i Natura, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

Beatę Józefę Misiarz

zwaną dalej „fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Misiak w Kancelarii notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sądowa 6, w dniu 14.09.2006 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji są Żerniki Wrocławskie.

 § 4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

.

Dla właściwego realizowania celów określonych w statucie Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 § 6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

  § 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Celami Fundacji są:

Upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia (w tym wspieranie nowych metod terapii w zakresie medycyny naturalnej);

Promocja zdrowego stylu życia w rodzinie, w tym m.in. poprzez promocję zdrowej żywności oraz promocję postaw przyjaznych środowisku;

Promocja zachowań prozdrowotnych kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych, w tym m.in. po zabiegach onkologicznych i chorobach układu krążenia (choroby serca, nadciśnienie) oraz układu kostnego (osteoporoza);

Podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej i ekologicznej na obszarach wiejskich;

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych;

Wspieranie idei odpowiedzialnego i dojrzałego rodzicielstwa oraz działania na rzecz umożliwienia kobietom rodzenia w sposób naturalny w zgodzie z ich potrzebami

Popularyzacja zdrowego stylu zycia i wzmacnianie poczucia wpływu na własne zdrowie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

  § 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie szkoleń (w formie wykładów, warsztatów) adresowanych do osób z różnych grup wiekowych i społecznych;

Edukację prozdrowotną z uwzględnieniem rozwoju osobistego kobiet w miastach i na wsi, w tym m.in. poprzez programy: Zdrowie kobiety od nastolatki do prababki, Szkoła świadomego macierzyństwa, działalność wydawniczą;

Organizowanie spotkań i warsztatów dla młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowych;

Szkolenie personelu medycznego w zakresie medycyny holistycznej, profilaktyki ciąży, porodu i karmienia piersią;

Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz materiałów audiowizualnych;

Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym celami Fundacji

Współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji;

Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

§ 10.

Fundacja prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego w formie:

Działalności nieodpłatnej

Wykładów monograficznych z zakresu profilaktyki zdrowia

Spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży

Kampanii i akcji społecznych promujących zdrowy styl życia

Działalności poligraficznej – plakaty i ulotki

Działalności odpłatnej

Warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia – zajęcia w małych grupach

Warsztatów psychologicznych – zajęcia w grupach

Warsztatów z zakresu medycyny niekonwencjonalnej – joga, homeopatia, akupunktura, akupresura i inne

Zajęć z fizjoterapeutą – fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa i inne

Indywidualnych konsultacji lekarskich

Indywidualnych konsultacji psychologicznych

Indywidualnych porad z zakresu medycyny niekonwencjonalnej – ziołolecznictwo, homeopatia, dietetyka

Szkoleń dla personelu medycznego

Publikacji książek

Wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych

Reprodukcji nagrań wideo – płyty CD, DVD

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

podjąć współpracę z innymi osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji

podjąć współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Członków pierwszego składu Rady powołuja Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada na zwołanym w tym celu posiedzeniu.

Rada Fundacji składa się z pięciu do siedmiu osób. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. 2. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

§ 18.

ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

 § 17.

Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji,

1. Władzami Fundacji są:

§ 16.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząf składa oświadczenei o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

W sprawach przyjęcia dotacji, subwencji i darowizn oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 14.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

dochodów z majątku Fundacji;

dotacji i subwencji oraz grantów;

darowizn, spadków i zapisów;

Przychody Fundacji pochodzą z:

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pięciu tysięcy złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Wyboru członków dokonuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, jeśli nie wybierze w ten sposób pełnego składu Rady, jej członków dobiera Fundator.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 19.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

Otrzymywać z tytułu członkowstwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z 3 marca 2000 r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20.

Rada fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21.

Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.

Rada fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji jest zwoływana listami poleconymi wysyłanymi co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia, na ostatni adres zameldowania poszczególnych członków Rady.

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 22.

Do zadań Rady należy w szczególności:

nadzór nad działalnością Fundacji;

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd;

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu;

ocena pracy Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium;

wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 § 20.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie pięciu osób;

pięciu jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż pięcioosobowy.

W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD FUNDACJI

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.

Członek Zarządu może pełnić swą funkcję przez kolejne kadencje.

Pracami Zarządu kieruje Prezes

§ 25.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

3)  uchwalanie rocznych planów finansowych;

4)  uchwalanie regulaminów;

5) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;

podejmowanie uchwał w sprawie dokonania czynności prawnej, której wartość przekracza 10000 (dziesięć tysięcy) złotych;

przyjmowanie darowizn, dotacji i subwencji.

§ 26.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu przy obligatoryjnej obecności Prezesa.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

O posiedzeniu musza być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 28.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji  składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jednoosobowo Prezes.

2. W czynności prawnych, które swą wartością 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposobienia, zwanych dalej osobami bliskimi.

Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 31.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w obecności wszystkich członków rady w drodze jednomyślnej uchwały przyjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 32.

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Połączenie z inną fundacją wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 33.

Fundacja ulega likwidacji w razie:

-wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskania środków niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 34.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 35.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 36.

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

[yuzo_related]

Kategorie: