Misja Fundacji

MISJA FUNDACJI

 

Zdrowie jest integralną częścią naszego życia, jest naturalnym stanem każdego człowieka. Promowanie zdrowia na każdym etapie życia z wykorzystaniem naturalnego potencjału – to misja Fundacji Kobieta i Natura.

Przez 10 lat naszej działalności organizowaliśmy szkolenia, sympozja, konferencje i festiwale, dzięki którym znacznie poszerzyliśmy świadomość zdrowotną. Mamy swój wkład w zmiany, jakie na przestrzeni lat zaszły m.in. w zakresie jakości porodów. Opracowaliśmy mnóstwo publikacji, książek, wywiadów i filmów, którymi teraz się z Wami dzielimy w naszym nowym projekcie pod hasłem ZDROWIE JEST W NAS.

Od lat zajmujemy się zdrowiem w cyklu życia człowieka – od momentu świadomego przygotowania rodziców do poczęcia dziecka, przez ciążę i poród, dzieciństwo, okres pokwitania, rodzicielstwo, czas czerpania satysfakcji z dojrzałości, aż po jesień życia. Niestety interwencje medyczne są prowadzone właściwie jeszcze przed poczęciem i to prowadzi do medykalizacji kolejnych etapów życia. Wszelkie choroby cywilizacyjne i przewlekłe są pokłosiem takiego podejścia – rosnącej wiary w szybkie zewnętrzne rozwiązania oraz tłumienia objawów. Zdrowie tymczasem mamy w sobie, choć w czasach szybkich rozwiązań i informacji, gubimy bezpośredni dostęp do tych zasobów wewnętrznych – mądrości ciała.

Słuchanie swojego ciała i postępowanie zgodnie z jego naturalnym rytmem powinno być podstawowym zadaniem każdego człowieka, ale w szczególności kobiety. Kobieta ma niezwykłą łączność z naturą – w ciągu jej życia ciało wielokrotnie ulega przemianom: dojrzewa, owocuje i przekwita. Jest źródłem życia i z racji roli biologicznej jest głównie zaangażowana w jego pielęgnację i w związku z tym w tych materiałach więcej uwagi poświęcamy kobietom. Kobiety mają olbrzymi potencjał, gdyż od ich codziennych wyborów zależy zdrowie przyszłego pokolenia. Promocję zdrowia warto zaczynać od zmiany świadomości kobiet – w nich tkwi ogromny potencjał dla zdrowego społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że projekt ZDROWIE JEST W NAS pomoże w realizowaniu tego zadania.

 

 


 

WŁADZE

Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

Zarząd Fundacji: Preeti Agrawal – Prezes Fundacji, Anil Agrawal, Marta Młynarczyk

Rada Fundacji: Marek Jankowski – Przewodniczący Rady Fundacji

Zofia Stypa

Małgorzata Rudnicka

Ewa Bożena Stawska-Bąk

Beata Janina Urbanowicz

Hubert Kazimierz Kurdziel

Marek Danielak

Marek Szmigiel


PROŚBA O WSPARCIE

Drodzy Przyjaciele,

zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań.

Powołaliśmy Fundację Kobieta i Natura, aby wspierać ludzi w wykorzystaniu mądrości i potencjału swojego ciała.

Naszą misją jest promowanie holistycznego podejścia do zdrowia. Wierzymy, że przez zmianę świadomości i dbanie o własne zdrowie możemy zachować harmonię w każdym aspekcie życia.

W tym duchu prowadzimy szkolenia, wykłady, spotkania i zajęcia warsztatowe. Organizujemy festiwale zdrowia oraz międzynarodowe konferencje, publikujemy książki oraz materiały na stronie www. Dzięki Waszemu wsparciu możemy wspólnie realizować wizję medycyny, która łączy nowoczesną wiedzę naukową ze sprawdzonymi metodami leczenia.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego KRS Nr 0000267547 Wspomóż nas 1% swojego podatku

lub

przekaż darowiznę na nasze konto Nr konta: 11 1020 5242 0000 2902 0174 6601 tytuł przelewu: wspieram fundację


Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Kobieta i Natura, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

Beatę Józefę Misiarz

zwaną dalej „fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Misiak w Kancelarii notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sądowa 6, w dniu 14.09.2006 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji są Żerniki Wrocławskie.

§ 4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Dla właściwego realizowania celów określonych w statucie Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 6.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

  § 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Celami Fundacji są:

Upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia (w tym wspieranie nowych metod terapii w zakresie medycyny naturalnej);

Promocja zdrowego stylu życia w rodzinie, w tym m.in. poprzez promocję zdrowej żywności oraz promocję postaw przyjaznych środowisku;

Promocja zachowań prozdrowotnych kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych, w tym m.in. po zabiegach onkologicznych i chorobach układu krążenia (choroby serca, nadciśnienie) oraz układu kostnego (osteoporoza);

Podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej i ekologicznej na obszarach wiejskich;

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych;

Wspieranie idei odpowiedzialnego i dojrzałego rodzicielstwa oraz działania na rzecz umożliwienia kobietom rodzenia w sposób naturalny w zgodzie z ich potrzebami

Popularyzacja zdrowego stylu zycia i wzmacnianie poczucia wpływu na własne zdrowie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

  § 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie szkoleń (w formie wykładów, warsztatów) adresowanych do osób z różnych grup wiekowych i społecznych;

Edukację prozdrowotną z uwzględnieniem rozwoju osobistego kobiet w miastach i na wsi, w tym m.in. poprzez programy: Zdrowie kobiety od nastolatki do prababki, Szkoła świadomego macierzyństwa, działalność wydawniczą;

Organizowanie spotkań i warsztatów dla młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowych;

Szkolenie personelu medycznego w zakresie medycyny holistycznej, profilaktyki ciąży, porodu i karmienia piersią;

Organizowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych oraz materiałów audiowizualnych;

Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym celami Fundacji

Współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji;

Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

§ 10.

Fundacja prowadzi działalność jako organizacja pożytku publicznego w formie:

Działalności nieodpłatnej

Wykładów monograficznych z zakresu profilaktyki zdrowia

Spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży

Kampanii i akcji społecznych promujących zdrowy styl życia

Działalności poligraficznej – plakaty i ulotki

Działalności odpłatnej

Warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowia – zajęcia w małych grupach

Warsztatów psychologicznych – zajęcia w grupach

Warsztatów z zakresu medycyny niekonwencjonalnej – joga, homeopatia, akupunktura, akupresura i inne

Zajęć z fizjoterapeutą – fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa i inne

Indywidualnych konsultacji lekarskich

Indywidualnych konsultacji psychologicznych

Indywidualnych porad z zakresu medycyny niekonwencjonalnej – ziołolecznictwo, homeopatia, dietetyka

Szkoleń dla personelu medycznego

Publikacji książek

Wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych

Reprodukcji nagrań wideo – płyty CD, DVD

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

podjąć współpracę z innymi osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji

podjąć współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Członków pierwszego składu Rady powołuja Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada na zwołanym w tym celu posiedzeniu.

Rada Fundacji składa się z pięciu do siedmiu osób. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. 2. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

§ 18.

ROZDZIAŁ V. RADA FUNDACJI

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

§ 17.

Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji,

1. Władzami Fundacji są:

§ 16.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząf składa oświadczenei o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

W sprawach przyjęcia dotacji, subwencji i darowizn oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 14.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

dochodów z majątku Fundacji;

dotacji i subwencji oraz grantów;

darowizn, spadków i zapisów;

Przychody Fundacji pochodzą z:

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pięciu tysięcy złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Wyboru członków dokonuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, jeśli nie wybierze w ten sposób pełnego składu Rady, jej członków dobiera Fundator.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 19.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu

Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

Otrzymywać z tytułu członkowstwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z 3 marca 2000 r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20.

Rada fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21.

Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.

Rada fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji jest zwoływana listami poleconymi wysyłanymi co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia, na ostatni adres zameldowania poszczególnych członków Rady.

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 22.

Do zadań Rady należy w szczególności:

nadzór nad działalnością Fundacji;

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd;

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu;

ocena pracy Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium;

wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 20.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie pięciu osób;

pięciu jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż pięcioosobowy.

W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD FUNDACJI

§ 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję.

Członek Zarządu może pełnić swą funkcję przez kolejne kadencje.

Pracami Zarządu kieruje Prezes

§ 25.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

3)  uchwalanie rocznych planów finansowych;

4)  uchwalanie regulaminów;

5) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;

podejmowanie uchwał w sprawie dokonania czynności prawnej, której wartość przekracza 10000 (dziesięć tysięcy) złotych;

przyjmowanie darowizn, dotacji i subwencji.

§ 26.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu przy obligatoryjnej obecności Prezesa.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

O posiedzeniu musza być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 28.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji  składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jednoosobowo Prezes.

2. W czynności prawnych, które swą wartością 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, wymagana jest uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposobienia, zwanych dalej osobami bliskimi.

Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków organów i pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 31.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w obecności wszystkich członków rady w drodze jednomyślnej uchwały przyjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 32.

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Połączenie z inną fundacją wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 33.

Fundacja ulega likwidacji w razie:

-wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskania środków niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 34.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 35.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 36.

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

[yuzo_related]

Kategorie: