Konferencja onkologiczna 2012

Relacja z konferencji „Optymalna profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych” 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami ogromnych postępów w dziedzinie onkologii, a wszystko za sprawą wymiany międzynarodowych doświadczeń w tym obszarze. Doskonałą okazję ku temu mieli uczestnicy konferencji onkologicznej pt.: „Optymalna profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych”, która odbyła się 6 października 2012 r. w Auli Jana Pawła II w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Kobieta i Natura oraz II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Celem interdyscyplinarnego spotkania było poszerzenie horyzontów poznawczych w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów. Jak wynika z danych statystycznych, wzrasta dynamika nowych zachorowań na nowotwory, co stanowi podstawę do dzielenia się nowymi osiągnięciami w onkologii.

 

 Program konferencji został podzielony na cztery sesje tematyczne: nowoczesne postępowanie w onkologii, sesję ginekologiczną, sesję ogólną nt. innych terapii wspierających leczenie chorób onkologicznych oraz sesję chirurgii onkologicznej. Podczas I sesji światowej sławy eksperci z Europy opowiedzieli o nowoczesnych metodach leczenia, które są przyjazne dla pacjentów, a jednocześnie minimalizują skutki uboczne chemio i radioterapii. Wśród nich znalazł się Alexander Herzog, który w ostatnich 10 latach stał się jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych specjalistów w leczeniu nowotworów z wykorzystaniem hipertermii ogólnej. Profesor wskazał na dowody naukowe potwierdzające słuszność zastosowania hipertermii w leczeniu chorych na nowotwory. „Istnieje wiele randomizowanych i nierandomizowanych badań dla leczenia hipertermią, jednak w przypadku niektórych schorzeń potrzebne są dalsze badania kliniczne” – podkreślił Aleksander Herzog.  Z kolei prof. Andras Szasz opowiedział o zasadach hipertermii: „Ta metoda jest tylko pozornie nowa, po raz pierwszy szczegółowo opisana została przez Hipokratesa” – podkreślił w swoim przemówieniu. Profesor zaznaczył, że w środowisku specjalistów panuje obiegowa opinia o tej metodzie w onkologii, co skutkuje wieloma poważnymi wyzwaniami dla hipertermii.

 

O wykorzystaniu PET w chirurgicznym leczeniu nowotworów układu pokarmowego opowiedział prof. Wojciech Zegarski, Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK w bydgoskim Centrum Onkologii. Zakończeniem sesji było wystąpienie  prof. Thomasa Vogla, specjalisty z zakresu radiologii, który omówił zasady onkologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem hemoperfuzji lokalnej oraz ablacji.

 

Sesja ginekologiczna rozpoczęła się od wystąpienia prof. Michaela Hoeckela, który zaprezentował nowoczesne techniki operacyjnego leczenia raka dolnego odcinka narządu płciowego kobiet oparte na anatomii rozwojowej. „Nowe podejście oparte na anatomii rozwojowej, opisuje i rozróżnia przedziały dojrzałej, zróżnicowanej tkanki pochodzące z różnych wyjściowych prekursorów tkankowych. Rozwój techniki resekcji przedziałowej i terapeutycznej limfadenektomii skutkuje u pacjentek z rakiem szyjki macicy istotną poprawą wyników leczenia (wzrost odsetka całkowitego wyleczenia o około 20%)” – podkreślił profesor Hoeckel.

Z kolei prof. Michael Stark, światowej sławy chirurg, ginekolog i twórca nowych metod chirurgicznych wskazał na teleoperacje z wrażeniem dotykowym – System Teleap ALF-x, jako przyszłość dla prowadzonych operacji jamy brzusznej. Profesor podkreślił, iż „ten system może być stosowany w każdej dyscyplinie chirurgii w obrębie naturalnych lub sztucznie wytwarzanych ciał”.

 

Podczas konferencji zwrócono również uwagę na problemy psychoonkologiczne oraz rolę fizjoterapii w onkologii. Dr Mariusz Wirga, dyrektor ds. medycznych w Instytucie Onkologii w USA wskazał na wpływ interwencji psychoonkologicznych na długość życia chorych na nowotwory złośliwe. Dr postulował by „psychoonkologia in­terwencyjna była uznana za pełnoprawną metodę leczenia onkologicznego obok chirurgii, radiote­rapii, chemioterapii, hormonoterapii czy immu­noterapii i była dostępna wszystkim chorym na nowotwory złośliwe i ich bliskim. To dzięki temu pacjenci mieliby moż­liwość nabywania umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi już na etapie diagnozy i początku leczenia.” O roli fizjoterapii w onkologii opowiedziała dr Ewelina Żyżniewska-Banaszak. Rehabilitacja onkologiczna to obszar interdyscyplinarny nauk medycznych i społecznych, który bardzo szybko się rozwija. „Zastosowanie fizjoterapii z uwzględnieniem nowych terapii w tym tkanek miękkich, osteopa­tii i terapii manualnej umożliwia chorym onko­logicznym zmniejszenie bólu, uczucia zmęczenia, poprawę utraconych funkcji, zakresów ruchów i ruchomości tkankowej, a jednocześnie umożli­wia aktywację psychoemocjonalną, wspomagając naturalne siły do odnowy i autoregulacji” – podsumowała. Z kolei prof. Ben L. Pfeifer  zaprezentował  w swoim referacie zintegrowane podejście do leczenia chorych na nowotwory oparte na doświadczeniu Aeskulap Cancer Centre w Szwajcarii. Aeskulap- tłumaczył profesor Pfeifer- łączy tradycyjne i uzupełniające leczenie onkologiczne do tworzenia indywidualnych i skutecznych terapii nowotworowych. To zintegrowane podejście zawiera podstawowe środki uzupełniające leczenie, takie jak dieta i styl życia, specjalistyczna fizykoterapia, programy ćwiczeń,  terapia psychoonkologiczna, hipertermia,  zabiegi detoksykacji, terapie enzymatyczne i specjalnie zaprojektowane zabiegi z wykorzystaniem różnych preparatów roślinnych (fitoterapia). Zintegrowane podejście, wykorzystujące kompleksowy program podstawowej  terapii onkologicznej w połączeniu z konkretnymi protokołami fitoterapii  znacząco poprawia wyniki kliniczne i jakość życia wielu chorych na raka, nawet w zaawansowanych stadiach choroby.

Ostatnia sesja tematyczna była poświęcona chirurgii onkologicznej. Jako pierwszy głos zabrał dr Frank Kischkel, który opowiedział o problemach oporności na leki chemioterapeutyczne. Wskazał na konieczność stosowania analiz, które testują efektywność leku przed rozpoczęciem terapii. Dr Kischkel zaprezentował uczestnikom konferencji badanie oporności na chemioterapie (CTR-Test) z uwzględnieniem zasad prowadzenia omawianego testu, generowania raportów, danych klinicznych dostępnych dla tego typu testu oraz sposobu zamawiania testu. O nowym spojrzeniu na hormonoterapię raka gruczołu sutkowego opowiedział dr Anil Agrawal, który przedstawił badania nt. roli receptorów androgenowych w patogenezie i leczeniu raka gruczołu sutkowego. Z kolei dr Robert Christian Wolf zaprezentował rezultaty aktualnych badań oraz współczesne wytyczne dotyczące zastosowania radiochirurgii z użyciem Gamma Knife w leczeniu przerzutów do mózgu. Na zakończenie prof. Winnfried Padberg opowiedział o zastosowaniu Hipiec (hemoperfuzja dootrzewnowa za pomocą hipertermii) w leczeniu raka otrzewnej.

Zarówno  prelekcje, jak i dyskusje spotkały się z dużym zainteresowaniem biorących w nich udział lekarzy oraz studentów naszej Uczelni. Uczestnicy wyrazili potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięć, których celem miałaby być wymiana doświadczeń i prezentacja nowych metod leczenia chorych na nowotwory.

[yuzo_related]

Kategorie: